FoneDog skärminspelare FoneDog skärminspelare
Specialerbjudande Specialerbjudande
Endast Endast
$4.49 $4.49
för att få en en månads licens för att få en en månads licens
Rean slutar om xx dagar Rean slutar om xx dagar
Köp nu
Till Salu

Användaravtal

Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor (dessa "villkor") för www.fonedog.com ("webbplatsen"), som ägs och drivs av FoneDog Ltd., ett Delaware-företag ("vi" eller "oss") när du använder eller kommer åt webbplatsen, vår programvara ("Programvara") och någon av våra andra produkter eller tjänster som finns på webbplatsen eller via programvaran (tillsammans med webbplatsen och programvaran som häri kallas "Tjänsterna"). Din användning av tjänsterna är föremål för ditt godkännande och efterlevnad av dessa villkor."Användning" eller "användning" betyder att få tillgång till, installera, ladda ner, kopiera eller på annat sätt dra nytta av att använda programvarans funktionalitet i enlighet med dokumentationen. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte tjänsterna. Varje gång du använder eller använder tjänsterna kommer den aktuella versionen av dessa villkor att gälla. Dessa villkor kommer alltid att finnas tillgängliga på webbplatsen.

Din användning av tjänsterna är också föremål för vår integritetspolicy, tillgänglig på webbplatsen och inkorporerad i dessa villkor genom referens; dessutom samtycker du till att följa våra regler, policyer och procedurer som vi kan publicera på Tjänsterna från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa villkor. Om du har frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL. OM DU INTE FÖRSTÅR ​​DETTA AVTAL ELLER INTE GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV DET ELLER SEKRETESSPOLICYEN SOM HÄNVISAS HÄR, MÅSTE DU OMEDELBART LÄMNA WEBBPLATSEN OCH DU ÄR INTE AUKTORISERAD ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTEN. GENOM ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER PROGRAMVARAN BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR (ELLER OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 17 ÅR, INKLUSIVT, ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSENS OCH SERVICEN. MED GODKÄNNANDE AV DIN FÖRÄLDRADE ELLER FÖRSÄLJARE), ATT DU ÄR JURIDISKT KUNNA ATT GÅ I DETTA AVTAL, OCH ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL.

PROGRAM OCH LICENSER

När de används i dessa villkor ska följande termer ha de respektive betydelser som anges, sådana betydelser ska vara tillämpliga på både singular- och pluralformerna av de definierade termerna:

PROGRAMVARA

"Programvara" avser allt innehåll i nedladdningar, filer, disk(ar), CD-ROM(ar) eller andra media som innehåller FoneDog-programvara med vilka dessa villkor är tillämpliga, inklusive men inte begränsat till (A) registreringsinformation, dvs. licensnyckel som är unik för ditt registreringsnamn; (B) relaterat förklarande skriftligt material eller filer ("Dokumentation"); och (C) Programvaruinstallationsfiler och kodexempel (om några); och (D) eventuella uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar, tillägg och kopior av programvaran, om några, som tillhandahålls till dig av oss nu eller i framtiden (gemensamt "Uppdateringar").

"Provversion" betyder en version av programvaran som endast ska användas för att granska, demonstrera och utvärdera programvaran. Till exempel låter FoneDog iOS Toolkit Trial Version dig skanna och förhandsgranska några av dina raderade filer på din iPhone på 30 dagar. Eventuella funktionella egenheter, begränsningar eller problem som finns i testversionen är och kommer inte att vara en grund eller anledning för dig att få en återbetalning av en köpt licens. Det vill säga, om en testversion är en återställande begränsad och fullt fungerande version, som låter dig se och testa alla dess funktioner, kommer din begäran om återbetalning att avvisas om den baseras på frånvaron av någon viss funktion eller om någon funktion inte fungerar som du förväntade sig att det skulle fungera. Alla andra återbetalningsfall regleras av och är föremål för FoneDogs återbetalningspolicy.

LICENS

FoneDog som licensgivare ger Dig som licenstagare en icke-exklusiv rätt att använda programvaran enligt dessa villkor. Programvaran är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, såväl som andra immateriella lagar och fördrag. FoneDog förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig. FoneDog behåller äganderätten till upphovsrätten till och till programvaran.

TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR

ANVÄNDNING

Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger FoneDog dig en icke-exklusiv, begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar licens att använda programvaran enbart enligt följande:

ÖVERFÖRA

Du får inte överlåta, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, omdistribuera eller underlicensiera denna programvara, förutom vad som anges häri eller med vårt uttryckliga medgivande och överenskommelse. Du kan dock göra en permanent engångsöverföring av alla dina licensrättigheter till programvaran (i dess ursprungliga form enligt tillhandahållen) till en annan part, förutsatt att vi underrättas om och godkänner överföringen och att innehavaren samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR

UPPSÄGNING

Dessa villkor gäller tills de sägs upp. Dina rättigheter enligt denna licens kommer att upphöra av oss automatiskt utan föregående meddelande om du inte följer några bestämmelser i dessa villkor och eller på annat sätt underlåter att betala de avgifter och avgifter, om några, som ska betalas till oss och som är kopplade till din användning av programvaran. Vid uppsägning av dessa villkor ska du upphöra med all användning och förstöra, ta bort eller radera alla kopior, helt eller delvis, av programvaran på din dator eller enhet och i övrigt i din besittning eller kontroll. Alla villkor eller villkor i dessa villkor som i sin klara innebörd ska utföras och måste utföras efter uppsägning, ska fortsätta att upphöra.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att skadeslösa och hålla oss, våra dotterbolag och våra och deras tjänstemän, direktörer, licensgivare, partners, licenstagare, konsulter, entreprenörer, agenter, advokater, anställda och tredje parts tjänsteleverantörer (tillsammans kallade ”skadeslöshetstagare”) skadeslösa från alla och alla anspråk, skulder, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden (sammantaget "Anspråk") som faktiskt eller påstås härröra från din information, användning av tjänsterna eller ditt brott mot dessa villkor. Du samtycker till att vara ensam ansvarig för att försvara alla anspråk mot eller drabbas av någon skadeslöshetstagare, med förbehåll för den relevanta skadeståndstagarens rätt att delta med ombud efter eget val, och för betalning av skador eller förluster som härrör från alla anspråk mot någon skadeståndstagare, förutsatt att du kommer att inte samtycka till någon förlikning som ålägger någon skyldighet eller ansvar för någon skadeståndstagare utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.

GARANTI DISCLAIMER

DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT TJÄNSTERNA ÄR TILLGÄNGLIGA I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH ATT DIN ANVÄNDNING DÄRAV ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN AV OVANSTÅENDE, AVSÄKER VI I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON (I) GARANTI FÖR SÄKERHET I ELLER II. BROTT PÅ NÅGON TREDJE PARTS IMMATERIELL EGENDOM ELLER EGENDOMSRÄTTIGHETER, (III) GARANTIER RELATERADE TILL FÖRSENINGAR, AVBROTT, FEL ELLER UNDERLÅTEN I TJÄNSTERNA ELLER NÅGON DEL DÄRAV, (IV) GARANTIER TILL LEVERING AV SERVICE, ) GARANTIER RELATANDE TILL DATA RIKTIGHET ELLER KORREKTIGHET, OCH ALLA ANDRA GARANTIER I ANNAT SÄTT RELATANDE TILL PRESTANDA, UNDERLÅTANDE ELLER ANDRA HANDLINGAR ELLER UNDERLATER AV OSS. VIDARE, OCH UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNHETEN I NÅGOT AV OAVSETT, FINNS DET INGEN GARANTI ATT TJÄNSTERNA KOMMER TILL DINA BEHOV ELLER KRAV ELLER NÅGON ANNAN PERSONS BEHOV ELLER KRAV. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU ATT VÅR GARANTI INTE TÄCKER TELEKOMMUNIKATION ELLER INTERNETAVBROTT ORSAKADE AV TREDJE PART ELLER ANNAT UTANFÖR VÅR KONTROLL. TJÄNSTERNA KAN BEGRÄNSAS AV MÅNGA FAKTORER, INKLUSIVE INNEHÅLLANDE RISKER MED INTERNET.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I DEN UTSTRÄCKNING INTE FÖRBJUDET AV TILLÄMPLIG LAG, SKA FONEDOG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT MOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR PERSONSKADA ELLER NÅGON OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR. DETTA INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION, AFFÄRSAVBROTT ELLER NÅGON ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUST, SOM UPPSTÅR AV ELLER RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OLYCKLIGA ANVÄNDNINGAR ELLER OLYCKLIGA ANVÄNDNINGAR. APPLIKATIONER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN OAVSETT OAVSETT ANSVARSTEORIN (KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT) OCH ÄVEN OM FONEDOG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. OAVSETT, SKA FONEDOGS TOTALA ANSVAR GOTTA DIG FÖR ALLA SKADOR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA BELOPPET FEMTIIO DOLLAR ($50.00). FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM Ovannämnda åtgärd misslyckas med sitt VÄSENLIGA SYFTE.

INTELLEKTUELL EGENDOM

Tjänsterna skyddas av upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter och äganderätter (sammantaget "Immateriella rättigheter"), och all obehörig användning av desamma bryter mot dessa villkor och kan bryta mot tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger vi dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt att använda tjänsterna. Du samtycker till att inte kopiera, återpublicera, rama in, ladda ner, överföra, modifiera, anpassa, skapa härledda verk baserat på, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, tilldela, distribuera, visa, utföra, licensiera, underlicensiera eller bakåtkonstruera någon av tjänsterna . Dessutom samtycker du till att inte vidta några åtgärder som kan göra intrång i våra immateriella rättigheter.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, exklusive dess lagkonfliktprinciper. Dessa villkor ska inte regleras av FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor, vars tillämpning uttryckligen är utesluten. Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse, eller del därav, inte kan verkställas, ska återstoden av denna licens fortsätta med full kraft och verkan. De federala eller statliga domstolarna i eller inom 75 miles från Santa Clara, USA ska vara den exklusiva jurisdiktionen och platsen för alla rättsliga förfaranden som inte är skiljenämnda enligt dessa villkor. I den maximala utsträckning som lagen tillåter, samtycker du härmed till sådana domstolars jurisdiktion och plats och avstår från alla invändningar mot sådan jurisdiktion och plats.

SKILJEDOM

Förutom åtgärder för att skydda upphovsrätten och för att genomdriva en skiljedomares beslut härunder, ska alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller relaterade till detta avtal eller ett brott mot detta lämnas till och slutligen lösas genom skiljedom enligt reglerna för American Arbitration Association ("AAA") då i kraft. Det ska finnas en skiljeman och en sådan skiljeman ska väljas efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna i enlighet med AAA-reglerna. Skiljeförfarandet ska äga rum på den plats i Kalifornien, USA eller sådan annan plats i USA som bestäms av FoneDog efter eget gottfinnande. Skiljemannen ska tillämpa lagarna i delstaten Kalifornien på alla tvister. Skiljemannens slutsatser ska vara slutgiltiga och bindande för parterna och kan införas i valfri domstol med behörig jurisdiktion för verkställighet. Utan hinder av lagen i Kalifornien ska advokatarvoden tilldelas den dominerande parten i skiljeförfarandet.

FULLSTÄNDIG AVTAL OCH AVSKÄRBARHET

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och FoneDog avseende användningen av programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser om sådant ämne. Inga ändringar eller modifieringar av dessa villkor är bindande såvida de inte är skriftliga och undertecknade av FoneDog. Endera partens underlåtenhet att upprätthålla några rättigheter som beviljats ​​enligt detta eller att vidta åtgärder mot den andra parten i händelse av något brott enligt detta ska inte anses vara ett avstående från den parten vad gäller efterföljande upprätthållande av rättigheter eller efterföljande åtgärder i händelse av framtida överträdelser . Alla översättningar av denna licens görs för lokala krav och i händelse av en tvist mellan den engelska och eventuella icke-engelska versioner, ska den engelska versionen av denna licens styra, i den utsträckning som inte är förbjuden enligt lokal lag i din jurisdiktion. Om något villkor eller bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltigt eller omöjligt att verkställa i en viss situation, av någon rättslig eller administrativ myndighet, ska denna förklaring inte påverka giltigheten av verkställbarheten av de återstående villkoren och bestämmelserna i detta eller giltigheten eller verkställbarheten av det kränkande villkoret. eller tillhandahållande i någon annan situation. I den mån det är möjligt kommer bestämmelsen att tolkas och verkställas i den utsträckning som är juridiskt tillåten för att verkställa den ursprungliga avsikten, och om ingen sådan tolkning eller verkställighet är juridiskt tillåten, ska den anses vara avskild från Villkoren.

FoneDog använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Klick här. att lära sig mer.